Karate Kata List

TMSK Basic Exercises & Drills


Basic punching drill
Striking drill
Pad Drill
Basic blocking 1,2,3
Combination blocking 1,2,3,4
Kicking drill 1,2,3,4
Advance kicking 1,2,3
Shiho Tsuki
Continuous attacking drill
Basic sparring #1,2
Ippon Kumite #1,2
Sanbon Kumite

Shito-Ryu Katas

Aoyagi
Bassai Sho
Bassai Dai
Chinte
Chinto
Gojushiho
Heian (Pinan) 1,2,3,4,5
Jiin
Jitte
Jion
Juroku
Kosokun Sho
Kosokun Dai
Kururunfa
Matsukaze
Naihanchi 1,2,3
Nijushiho
Ni Pai Po


Rohai
Saifa
Sanchin
Seienchin
Seipai
Seisan
Shiho Kosokun
Shinpa
Shinsei 1,2
Shisochin
Sochin
Suparimpei
Tensho
Unsu
Wanshu