Kobudo – Weapon Katas

Bo


Bo Kata 1
Bo Kata 2
Ten Ryu No Kun
Sakugawa No Kun  (Chito-Ryu)
Sakugawa No Kun Sho/Dai
Shu Shi No Kun Sho/Dai
Choun no Kun
Kongo No Kun
Katin No Kun
Tokumine No Kun
Shirataru no Kun

Sai


Shi Ho Hai Sho/Dai
Towada No Sai Sho
Nicho Sai
Sancho Sai
Chikin Shitahaku No Sai
Chatanyara No Sai
Towada no Sai
Hamahiga no Sai

Tonfa


Kihon Kata
Chinen Qua No Tonfa
Tokuyama No Tonfa
Yara Gua No Tonfa
Hamahiga no Tonfa

Kama


Tozan no Kama